Categories for news

Tình trạng giấy phép phân phối tại Việt Nam

January 17, 2018 6:41 am Published by Leave your thoughts

Cuối năm 2017, quy chế về phân phối mobile game ở thị trường Việt Nam đã được sửa đổi. Đặc biệt là thông báo đẩy mạnh điều tra những tựa game phát hành trái phép không sở hữu giấy phép và xiết chặt khung hình phạt.